7 วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING ต้านภัย COVID-19


ที่มา : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล | เว็บไซต์ : https://med.mahidol.ac.th/th/infographics/172

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *